I brännoljehandelns kundregister behandlas uppgifter om Handelslaget KPO:s brännoljekunder, och personuppgiftsansvarig för personuppgifterna är Handelslaget KPO.

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in

I brännoljehandelns kundregister behandlar vi för leverans och fakturering av brännolja bl.a. ina kontaktuppgifter (t.ex. ditt namn och leveransadressen för brännoljan), uppgifter om ditt medlemsnummer för utbetalning av Bonus, uppgifter om din order- och betalhistoria samt uppgifter om tomtens eventuella särdrag på leveransadressen.

I anknytning till försäljning på kredit och fakturering överlåter vi personuppgifter till Handelslaget KPO:s register över faktureringskunder för genomförande av försäljningen av brännolja och indrivning av eventuella tillgodohavanden. Mer information.

Informationsskydd i S-Gruppen Se närmare

För vilka syften använder vi dina personuppgifter

Vi använder uppgifterna i brännoljehandelns kundregister:

  • för bokföring av säljorder på brännolja via orderportalen, per telefon eller per e-post samt för leverans av brännolja till leveransadressen du har meddelat.. 
  • för att säkerställa din kreditvärdighet och betalning samt för fakturering av ordern på brännolja och eventuellt indrivning av fordringar. 
  • Dina personuppgifter förmedlas vidare till vår leveranspartner inom brännoljehandeln, North European Oil Trade Oy (NEOT), för genomförande av leveransen samt till S-gruppens ägarkunds- och kundregister för utbetalning av Bonus.

Varifrån får vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter i brännoljehandelns kundregister är huvudsakligen meddelade av dig själv då du lämnade ordern på brännolja eller då du har bett om offert på brännolja.

I samband med din order kontrollerar vi automatiskt uppgifterna om din kreditvärdighet via vår orderportal för brännolja.. Vi får uppgifterna om kreditvärdighet genom Bisnodes register för kunduppgifter. I fall av betalningsstörning förbehåller vi oss rätten att kräva betalning på förhand innan brännoljan levereras.

Vi uppdaterar de ändrade namn- och kontaktuppgifterna på din begäran då du kontaktar vår brännoljeförsäljning. Dina uppgifter uppdateras också då du vid beställningen matar dina uppgifter i vår orderportal för brännolja.

Rättsgrunderna för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna i brännoljehandelns kundregister och uppgifterna om kreditvärdighet och betalningshistoria behandlas enligt leveransavtalet för brännolja för leverans av brännolja.

Vem behandlar dina personuppgifter

Dina uppgifter behandlas endast av sådana anställda vid Handelslaget KPO och NEOT Oy samt vid andra företag i S-gruppen och våra tjänsteleverantörer i vars arbetsuppgifter detta ingår. Vi behandlar alltid dina personuppgifter omsorgsfullt och iakttar god databehandlingssed.

Vi överlåter dina personuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) för orderbekräftelse och leverans av brännolja till NEOT Oy, som ansvarar för leveransen av brännolja till den avsedda adressen. Ungefär ett dygn före leverans får du av NEOT ett leverans-SMS till telefonnumret som du meddelade i din order.

I anknytning till försäljning på kredit och fakturering överlåter vi personuppgifter till Handelslaget KPO:s register över faktureringskunder för genomförande av försäljningen av brännolja och indrivning av eventuella tillgodohavanden. I fall av betalningsstörning överlåter vi dina personuppgifter och uppgifterna om den förfallna fordringen till en tredje part för indrivning.

Dessutom kan vi överlåta uppgifter till S-gruppens ägarkunds- och kundregister för utbetalning av Bonus.

Dina rättigheter

Du får information om behandlingen av dina personuppgifter i den här informationen om dataskydd, och ännu mer detaljerat i  dataskyddsbeskrivningen för brännoljehandeln: https://www.s-kanava.fi/web/kpo/sv/tietosuoja/kpo-s-handel-med-brannolja

Du har rätt att få insyn i dina egna personuppgifter. Enklast gör du det genom att rikta en förfrågan om uppgifter på vår elektroniska nätblankett https://rekisteriotepyynto.s-kanava.fi/#/start/ eller genom att anhålla om dina uppgifter vid vårt Handelslag. Du kan korrigera dina felaktiga och bristfälliga kunduppgifter genom att kontakta vår brännoljeförsäljning.

Du har rätt att förbjuda på dina uppgifter i kundregistret baserade påminnelser per textmeddelande om nya order på brännolja.

Du har rätt att få information om personuppgiftsincidenter. Vi meddelar dig omedelbart, om det hos oss sker en kränkning av informationssäkerheten som allvarligt kunde hota din integritet.

Se närmare om dina rättigheter i dataskyddsbeskrivningen för Brännoljehandelns kundregister. https://www.s-kanava.fi/web/kpo/sv/tietosuoja/kpo-s-handel-med-brannolja

Verkningarna på dig av behandlingen av personuppgifter och hur dina personuppgifter skyddas.

Vi skyddar dina personuppgifter omsorgsfullt genom hela deras livscykel genom att använda vederbörliga metoder för dataskydd och datasäkerhet. Leverantören av orderportalen för brännolja samt NEOT, som ansvarar för leveranserna av brännolja, behandlar dina uppgifter medan ordern hanteras och levereras i datasäkra serverutrymmen. Åtkomsten av personuppgifter är begränsad och de anställda har sekretessplikt.

I S-gruppen skyddar vi dina personuppgifter bl.a. genom förebyggande riskhantering och säkerhetsplanering, med kommunikationstekniska medel och genom att använda säkra anläggningsutrymmen, passerkontroll och säkerhetssystem. De fysiska dokument som innehåller personuppgifter förvaras efter den inledande behandlingen  i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen. Beviljandet av användarrättigheter är kontrollerat. Vi utbildar regelbundet den personal som deltar i behandlingen av personuppgifter, och ser till att också våra samarbetspartners personal förstår personuppgifternas konfidentiella karaktär och betydelsen av säker behandling. Vi är noggranna vid valet av underleverantörerna som vi anlitar. Vi uppdaterar kontinuerligt våra interna procedurer och reglementen.

Om personuppgifter råkar i fel händer trots alla våra skyddsåtgärder, är det på samma sätt som i andra tjänster som använder personuppgifter, möjligt att en identitet stjäls eller att dina personuppgifter missbrukas på annat sätt. Om vi upptäcker en sådan incident, börjar vi omedelbart reda ut den och förhindra skadeverkningar. Vi informerar de vederbörliga myndigheterna och dig om personuppgiftsincidenten enligt gällande lagstiftning.  

Hur länge lagrar vi dina uppgifter

Vi förvarar dina till brännoljehandeln anknutna uppgifter under hela din kundrelation. Vi raderar regelbundet föråldrad information. Tiden som uppgifter lagras efter avslutad kundrelation beror på personuppgiftens art och användningssyfte. Vi iakttar våra i lag påbjudna skyldigheter att förvara uppgifter.

Order på brännolja som gjorts på en orderblankett förvarar vi den innevarande månaden och de följande två månaderna eller tills vår fordran har betalats. Order och uppgifterna om order som lämnats i vår orderportal raderar vi från portalen så snart ordern har överförts till ekonomifunktionen för fakturering. 

I vår kundsystem för brännoljehandel förvarar vi uppgifter om köp och betalningshistoria det innevarande året och de två följande åren från den senaste ordern, varefter uppgifterna raderas. 

NEOT, och transportföretaget som NEOT har valt, förvarar som behandlare av personuppgifter uppgifter om order på brännolja under det innevarande året jämte två år och mätarbiljetten och leveranssedeln som en del av sitt bokföringsmaterial den tid som bokföringslagen förutsätter. 

Vi strävar efter att håla personuppgifterna som vi förfogar över korrekta och aktuella genom att radera onödiga uppgifter och uppdatera föråldrade uppgifter. Vi uppmanar dig ändå att tidvis kontrollera att dina uppgifter är aktuella och att uppdatera ändrade och bristfälliga uppgifter. 

Information om cookies.

Vart du kan ta kontakt

Vi besvarar frågor som anknyter till behandling av personuppgifter och dataskydd på adressen: tietosuojavastaava@sok.fi

Vid oklara fall kan du också kontakta tillsynsmyndigheten, se närmare https://tietosuoja.fi/sv/framsida